Những trường hợp giải thể không phải quyết toán thuế mới nhất

Theo quy định cũ, tại điểm 8.2, khoản 8, điều 12 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 19/06/2015 thì có 03 trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt tồn tại không phải thực hiện quyết toán như sau:

  1. Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động.
  2. Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn.
  3. Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có doanh thu bình quân năm (tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động) không quá 1 tỷ đồng/năm .

– Kể từ năm doanh nghiệp chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm pháp luật về hành vi trốn thuế.

– Số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động cao hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp nếu tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.”

Tuy nhiên, theo quy định mới tại điểm g, khoanr, điều 110 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm a, b khoản 1 điều 72 Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì chỉ còn 02 trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt tồn tại không phải thực hiện quyết toán thuế đó là:

  1. Người nộp thuế thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động.
  2. Người nộp thuế giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng kể từ thời điểm thành lập đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn.

==============***===============

𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗬 𝗧𝗡𝗛𝗛 𝗧𝗨̛ 𝗩𝗔̂́𝗡 𝗧𝗥𝗨𝗡𝗚 𝗦𝗢̛𝗡 𝗟𝗔𝗪

𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗹𝗮̣̂𝗽 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽, 𝗵𝗼̣̂ 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵, 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘁𝗮́𝗰 𝘅𝗮̃

𝗧𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛

𝗧𝗵𝗮𝘆 đổ𝗶 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵

𝗧𝗮̣𝗺 𝗻𝗴𝘂̛̀𝗻𝗴, 𝗴𝗶ả𝗶 𝘁𝗵ể 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽

𝗧𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝘁ổ 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗹𝗮̣𝗶 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽

𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗼𝗮́𝗻 𝘁𝗵𝘂𝗲̂́ 𝘁𝗿𝗼̣𝗻 𝗴𝗼́𝗶

𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗼𝗮́𝗻 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝗯𝗼̣̂ 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂ả𝗻 𝗹𝘆́ 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀

𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗯𝗮́𝗼 𝗰𝗮́𝗼 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗹𝘆́, 𝗯𝗮́𝗼 𝗰𝗮́𝗼 𝗴𝗶𝗮́𝗺 𝘀𝗮́𝘁

𝗚𝗶𝗮̂́𝘆 𝗽𝗵𝗲́𝗽 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝗹𝗼𝗮̣𝗶

𝗦ở 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝘁𝗿𝗶́ 𝘁𝘂𝗲̣̂

Đ𝗶̣𝗮 𝗰𝗵ỉ: Đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟯𝟴𝟭 – 𝗬𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝘂́ – 𝗚𝗶𝗮𝗶 𝗣𝗵𝗮̣𝗺 – 𝗬𝗲̂𝗻 𝗠𝘆̃ – 𝗛𝘂̛𝗻𝗴 𝗬𝗲̂𝗻 (𝗖ổ𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼 đẳ𝗻𝗴 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗛𝘂̛𝗻𝗴 𝗬𝗲̂𝗻)

𝟬𝟵𝟳𝟯𝟲𝟯𝟮𝟭𝟵𝟮

#Trungsonlaw

#thanhlapdoanhnghiep

#thaydoidangkykinhdoanh

#giayphepcon

#dichvuketoanthue

#Sohuutritue

 

Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *