Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

Giấy chứng nhận đăng ký thuế là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký thuế được cấp cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh có hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định được cơ quan thuế cấp “ Giấy chứng nhận đăng ký thuê” Theo mẫu số 10-MST ban hành.

Các trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Theo Điều 09 TT 105/2020/TT-BTC và khoản 3 Điều 34 Luật quản lý thuế thì Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế được cấp lại khi bị mất, rách, nát, cháy Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Trong trường hợp này Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Thuế,

Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Bước 1: Xác định cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Căn cứ theo TT 127/2015/TT-BTC và Quyết định 2845/QĐ-BTC về việc phân công cơ quan thuế quản lý thì:

Cục thuế sẽ quản lý trực tiếp các doanh nghiệp sau: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp hạch toán ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn cấp tỉnh hoặc nhiều địa bàn cấp huyện trong cùng tỉnh, thành phố; Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất pháp lý phức tạp.

Chi cục thuế trực tiếp quản lý:  các doanh nghiệp còn lại có địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện. Người nộp thuế là chi nhanh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, đơn vị trực  thuộc của tổ chức.

Bước 2: Người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý, hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo mẫu 13-MST

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận:

  • Đối với hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế: Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê deanh mục hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Cán bộ thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuê. Thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

  • Đối với trường hợp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế điện tử: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận dược hồ sơ đề nghị của người nộp thuế đầy đủ theo quy định.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Lệ phí thực hiện: Không.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14
  • Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thuế.
  • Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
??̂?? ?? ???? ??̛ ??̂́? ????? ??̛? ???
✅ ???̀?? ??̣̂? ????? ?????̣̂?, ??̣̂ ???? ?????, ??̛̣? ??́? ??̃
✅ ??̛ ??̂́? đ?̂̀? ??̛
✅ ???? đ?̂̉? đ?̆?? ??́ ???? ?????
✅ ??̣? ???̛̀??, ???̉? ???̂̉ ????? ?????̣̂?
✅ ??̛ ??̂́? ??̂̉ ???̛́? ??̣? ????? ?????̣̂?
✅ ??̣?? ??̣ ??̂́ ???́? ????̂́ ???̣? ??́?
✅ ??̣?? ??̣ ??̂́ ???́? ??̣̂? ??̣̂ ??̀ ???̉? ??́ ???̛́?? ??̛̀
✅ ??̣?? ??̣ ??́? ??́? ???́? ??́, ??́? ??́? ???́? ??́?
✅ ???̂́? ???́? ??? ??́? ???̣?
✅ ??̛̉ ??̛̃? ???́ ???̣̂
Đ?̣? ???̉: Đ?̛?̛̀?? ??? – ??̂? ???́ – ???? ???̣? – ??̂? ??̃ – ??̛?? ??̂? (??̂̉?? ???̛?̛̀?? ??? đ?̆̉?? ??̂?? ?????̣̂? ??̛?? ??̂?)
☎️ ??????????

 

 

Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *