Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân

Hướng dẫn người nộp thuế là cá nhân cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế

Người nộp thuế là cá nhân có thể lựa chọn một trong ba cách sau đây để thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Cách 1: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử:

 1. Trường hợp người nộp thuế đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia:

Người nộp thuế truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tìm kiếm thủ tục hành chính: “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” hoặc truy cập vào đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.010244

 1. Trường hợp người nộp thuế đăng nhập qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế:

Người nộp thuế truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ chọn tab “Cá nhân”/Đăng nhập và Nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.

(Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

Cách 2: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập:

 – Người nộp thuế là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả, gồm: Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

         – Người nộp thuế là cơ quan chi trả tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thành phần hồ sơ:    

+ Tờ khai Đăng ký thuế, Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT, Mẫu 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin người nộp thuế và người phụ thuộc người nộp thuế (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (cập nhật số CCCD mới nhất).

(Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)

  Cách 3: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

– Nơi nộp hồ sơ: Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập).

– Thành phần hồ sơ: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân người nộp thuế.

(Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo)

Để đảm bảo thông tin cá nhân được chính xác, Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm khuyến nghị người nộp thuế kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua phương thức điện tử.

Chi cục Thuế quận Bắc Từ Liêm thông báo để người nộp thuế biết thực hiện theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

PHỤ LỤC 1:

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN QUA PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Căn cứ Điều 36 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 quy định về việc người nộp thuế (NNT) có trách nhiệm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về thông tin đăng ký thuế (bao gồm việc thay đổi thông tin về CMND khi đã được cấp thẻ CCCD), Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn NNT thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế qua phương thức điện tử như sau:

Cách 1. Trường hợp NNT đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

NNT truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tìm kiếm thủ tục hành chính: “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” hoặc truy cập vào đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.010244

     

Tích chọn Nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công định tuyến sang Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế và thực hiện các bước thay đổi thông tin như đăng nhập trực tiếp tại Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế dưới đây.

 1. Trường hợp NNT đăng nhập qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế

NNT truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ chọn tab “Cá nhân”\Đăng nhập và Nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.


* Thay đổi thông tin đăng ký thuế của NNT:

Sau khi đăng nhập thành công, tại thanh chức năng, tích chọn Đăng ký thuế\ Thay đổi thông tin      
          

Hệ thống hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế, bao gồm thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế.

Tại mục Giấy tờ của cá nhân, NNT tích chọn “Thay đổi thông tin” và nhập chính xác thông tin số giấy tờ và ngày cấp theo CCCD mới nhất (12 số)

      Tiếp tục tích chọn: “Lấy thông tin công dân” để truy vấn thông tin cá nhân từ CSDL Quốc gia về dân cư:
 

  Hệ thống ngay lập tức hiển thị theo thông tin chính xác của công dân từ CSDL QG về dân cư.


Sau khi đối chiếu, NNT xác nhận hoàn thành và tích chọn: Hoàn thành kê khai và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để gửi tờ khai và các hồ sơ đính kèm đến cơ quan thuế, kết thúc kê khai thay đổi thông tin ĐKT.

Để đảm bảo thông tin cá nhân được cập nhật nhanh chóng, thuận tiện, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến nghị NNT kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua phương thức điện tử.

PHỤ LỤC 2:

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

Để đảm bảo dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế có kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ, đồng thời theo quy định tại Điều 36 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14, người nộp thuế (NNT) có trách nhiệm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về thông tin đăng ký thuế (bao gồm việc thay đổi thông tin về Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân).

Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn NNT thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế thông qua cơ quan chi trả thu nhập như sau:

 1. Đối với NNT là cá nhân

Cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập, hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản ủy quyền ( đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó);

– Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

 1. Đối với NNT là cơ quan chi trả thu nhập

Sau khi nhận được ủy quyền của người lao động, cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp thông tin và nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người lao động với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ bao gồm:

 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân: Tờ khai đăng ký thuế theo Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (Lưu ý: cập nhật đầy đủ 3 trường thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Số CCCD mới nhất,).

 • Thay đổi thông tin người phụ thuộc: Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (Lưu ý: cập nhật đầy đủ 3 trường thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Số CCCD mới nhất).

Để đảm bảo thông tin cá nhân được cập nhật nhanh chóng, thuận tiện, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến nghị NNT kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua phương thức điện tử.

PHỤ LỤC 3:

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP VỚI CƠ QUAN THUẾ

Để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo tinh thần của Đề án 06, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn NNT thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế như sau:

Trường hợp NNT là cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập thì NNT nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi các nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú .

Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân NNT;

 • Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin đăng ký thuế của NPT;

 • Bản sao Thẻ CCCD hoặc Bản sao CMND còn hiệu lực đối với người nộp thuế /người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam, bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nộp thuế /người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.
  ============================

  ? Thành lập doanh nghiệp
  ? Tư vấn đầu tư
  ? Thay đổi đăng ký kinh doanh
  ? Tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp
  ? Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp
  ? Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
  ? Giấy phép con các loại

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUNG SƠN LAW

  • Đường 381 – Yên Phú – Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên
  • Hotline: 0973.632.192 
  • Zalo: 0973.632.192
  • Website: https://trungsonlaw.com/
  • Email: luattrungson@gmail.com


   
Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *